Skip Navigation LinksSDRUŽENÍ2. memorandum - RSS
20.3.2018
Na Valné hromadě v listopadu 2017 vystoupily ze svazu Proadis organizace Prev-centrum, Semiramis a Laxus. Členy zůstaly organizace Advaita, Prevent 99 a WHITE LIGHT I.
Více zde...
19.10.2017
TÉMA FAMILY BUSINESS – o rodině a osobách blízkých v kontextu adiktologických služeb
Více zde...
28.4.2017
Společnost SEMIRAMIS hledá nové kolegy do svého týmu!
Více zde...
11.4.2017
Dovolujeme si Vás pozvat na otevřený mezioborový seminář, který proběhne 11. dubna od 13:00 do 15:00 hodin v prostorách Prev-Centru, z.ú., Ambulantní léčby. Přednášet bude PhDr. Jana Mottlová, Ph. D. na téma „Trestně právní problematika v agendě probační a mediační služby se zaměřením na mladistvé“.
Více zde...
14.2.2017
Seminář proběhne 14. února od 13:00 do 15:00 hodin v prostorách Prev-Centru, z.ú., Ambulantní léčby. Přednášet bude PhDr. Jan Kulhánek na téma „Specifika terapeutické práce s dospívajícími“. V případě zájmu, prosím, potvrďte svou účast na e-mail: nzdm@prevcentrum.cz. Seminář je akreditován Českou asociací adiktologů. Účastnický poplatek je 100,- Kč.
Více zde...
20.10.2016
Termín a místo konání: 20.-21.10. 2016, Třeboň - hotel Svět
Více zde...
10.5.2016
Úvazek: 1, 0 Počet volných míst: 1 Nástup: dle dohody Pracoviště: Mladá Boleslav a okolí
Více zde...
2.5.2016
LAXUS o.s. Centrum terénních programů Pardubického kraje vypisuje výběrové řízení na pozici: KONTAKTNÍ A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK V TERÉNU Úvazek: 1,0 Počet volných míst: 1 Nástup: červen Pracoviště: Pardubice a obce Pardubického kraje
Více zde...
22.4.2016
Ambulantní centrum Hradec Králové pomáhá lidem, kteří absolvovali léčbu závislosti nebo ukončili výkon trestu odnětí svobody.
Více zde...
15.4.2016
PROGRAMŮ DLOUHODOBÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH STŘEDOČESKÉHO, KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE
Více zde...
 
 
2. memorandum poskytovatelů protidrogových služeb

Druhé memorandum poskytovatelů protidrogových služeb vládě ČR


„Chráníme společnost a naše děti před negativními dopady užívání drog
- za každou investovanou korunu ušetříme společnosti nejméně šest“


První memorandum 1992
Tzv. „Vánoční memorandum“ adresovali zástupci nestátních poskytovatelů služeb vládě ČR v prosinci 1992. Upozorňovali na chybějící služby, koncepci a koordinaci protidrogové politiky. Vláda zareagovala rychle a ustavila Meziresortní protidrogovou komisi (dnes Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky - RVKPP) jako svůj poradní, iniciační a koordinační orgán. V srpnu schválila koncepci protidrogové politiky 1993–1996, jež přispěla k vytvoření systému koordinace na centrální i místní úrovni a služeb dle evropských standardů. Díky tomu je situace v užívání drog i v jeho negativních dopadech u nás dlouhodobě stabilní. Počet problémových uživatelů drog, výskyt HIV či virových žloutenek mezi injekčními uživateli je u nás nejnižší na světě. Proto jsme v zahraničí za naši efektivní protidrogovou politiku kladně hodnoceni.
Současná, i dle RVKPP , tristní situace ve financování protidrogové politiky, již nejpalčivěji pociťují nejen uživatelé drog, ale i jejich rodiny, děti a komunity ohrožené negativními důsledky užívání drog – nás vede k tomu, obrátit se po 18 letech na vládu s novým, v pořadí druhým memorandem. Žádáme, aby se zabývala námi předloženými návrhy řešení existující situace.


Kdo jsme
Jsme nestání poskytovatelé zdravotnických a/nebo sociálních služeb pro uživatele návykových látek a další osoby ohrožené užíváním drog, definovaných zákony č. 379/2005 Sb. , respektive č. 108/2006 Sb. . Protřednictvím aktivního vyhledávání, kontaktování uživatelů drog a jejich motivací ke změně životního stylu, chráníme společnost i jednotlivce před nepříznivými důsledky užívání drog. V roce 2009 jsme poskytli služby prevence 10.129 rodičům a pedagogům a 83.844 žákům škol, poradenské služby 9.310 neuživatelům drog – zejména rodinám klientů a 35.177 uživatelům drog. Poskytujeme odborné, veřejně prospěšné služby, které jsme postupně vybudovali na základě poptávky státu, vyplývající z úkolů vládních koncepcí protidrogové politiky, aktualizovaných od r. 1993. Ač si vláda v Národní strategii protidrogové politiky 2005–2009 uložila úkol zefektivnit systém financování námi poskytovaných služeb, nestalo se. V důsledku toho jsme stále financováni jednoročním systémem dotací, vytvořeném v 90. letech 20. století. Podle něj nemáme na získání finančních prostředků právní nárok, ani když poskytujeme služby, jejichž dostupnost se stát v uvedených zákonech a protidrogových strategiích zavázal zajistit.


Nejsme perpetuum mobile
Vybudovaný systém služeb není perpetuum mobile. Nemůže pracovat bez finančních prostředků, jež jsou nám od r. 2006, dávno před ekonomickou krizí, stále více kráceny. Podle návrhu státního rozpočtu pro rok 2011 nás čeká další – plošné – krácení. Státní orgány poskytly v r. 1999 na financování protidrogových služeb 204,7 mil. Kč, letos již jen asi 194,5 mil. Kč. Ale od roku 1999 vzrostly počty našich klientů i provozní náklady a vznikla řada nových, chybějících služeb.


Přestože je stát chtěl zřídit, nezohledňovaly to rozpočty příslušných státních orgánů – zejména RVKPP, ministerstev zdravotnictví (MZ), či školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Rozpočet RVKPP na financování služeb klesl ze 150 mil. Kč v r. 1999 na 82 mil. Kč v r. 2010, rozpočet MZ ze 70,5 mil. Kč v r. 1996 na 9,6 mil. Kč v r. 2010. Jen resort práce a sociálních věcí (MPSV) svůj podíl financování sociálních služeb pro uživatele drog zvyšoval z 35 mil. Kč v r. 2002 na 83,7 mil. Kč v r. 2010. Zarážející je hlavně politika MZ, odpovědného za ochranu zdraví občanů ČR, jež se odpovědnosti za financování služeb definovaných v zák. č. 379/2005 Sb., stále více zříká. V roce 2011 mají být rozpočty státních orgánů ještě více kráceny, v průměru o 10 – 20 %.


Chybí jasný systém financování a koordinace služeb
Selhává i koordinační role RVKPP, vyplývající ze zák. č. 379/2005 Sb. Např. když rozhodne, že služba nebude ze státního rozpočtu financována, protože nesplňuje požadavky kvality či efektivity. I když se zástupci MZ, MPSV či MŠMT účastní jednání dotačního výboru RVKPP a informaci dostanou, nezřídka takovou službu financují. Tím nesystémově ubírají ze společného, již tak omezeného, rozpočtu na financování zbylých služeb.


Stávající systém financování selhává i na vertikální úrovni – v případě zapojování samospráv krajů a měst. Již zmíněné relevantní zákony jasně nestanovují poměr, jakým se mají na spolufinancování služeb podílet státní instituce, kraje a města. To mj. vede ke spíše nahodilé a roztříštěné dotační politice a k dalšímu plýtvání s omezenými veřejnými prostředky.


Jsme na hranici existence
Provozujeme cca 130 specializovaných programů, jež, na základě poptávky státu, krajských či místních samospráv, poskytují služby veřejnosti. Jako jiné zdravotní a sociální služby jsme do velké míry závislí na financování z veřejných zdrojů. Abychom je získali, musíme naplňovat vládou schválené standardy kvality. To nám ale nedává záruku, že peníze na provoz získáme.
Letos jsme na existenční hranici. Provozní náklady i personální zajištění služeb jsou minimalizovány na nejnižší možnou míru. Bude-li vláda ještě více a navíc plošně krátit, řada služeb zanikne, jak se to v minulosti stalo v případě 4 terapeutických komunit, 4 kontaktních center a řady služeb primární prevence. Pak už nebudeme moci dostát závazkům a očekáváním orgánů veřejné správy a společnosti a nést odpovědnost za vzniklou situaci a její důsledky.


Protidrogové služby se společnosti vyplatí
Protidrogová politika je sektorově malá, ale svými dopady významná oblast. Veřejná správa a soukromí donoři ročně vydají na služby prevence a léčby asi 374 mil. Kč. Ale uživatelé drog se podílejí na cca 70 tis. (20 %) ze všech zjištěných trestných činů ročně, nejčastěji krádežemi z automobilů či obchodů. Jeden problémový uživatel spotřebuje denně asi 1 g heroinu/pervitinu za 1.000,- Kč. Na to mnozí nakradou zboží nejméně za 3.000,- Kč, jež prodají pod rukou, za oněch 1.000,- Kč. Pokud je problémových uživatelů drog 37 tis., a jen pětina z nich páchá trestnou činnost, denně připraví společnost o 22 mil. Kč, za rok asi o 8 mld. Kč.


Prozíravé vlády v období ekonomické krize posilují sociální síť. Lidé se v takových dobách chovají rizikověji a mj. i více užívají návykové látky. I v ČR se situace zhoršila. Mezi lety 2007 a 2009 došlo k nárůstu léta stabilního počtu problémových (hlavně injekčních) uživatelů drog z 31 na 37 tis. (tj. o 20 %), 550 tis. Čechů má problémy s alkoholem. Umíme s nimi účinně pracovat. Umíme je stáhnout z ulic a naše služby přijdou levněji, než když žijí bez pomoci na ulici nebo ve vězení.


Léčba je účinnější, než vězení
Rok pobytové léčby jednoho závislého stojí asi 300 tis. Kč (15–20 % z toho si hradí sám), rok substituční léčby stojí ještě méně (v případě léčby Suboxonem si jej uživatel hradí sám), rok vězení, kde se málokdo změní k lepšímu, stojí asi 500 tis. Kč, rok na ulici (viz výše) přijde na 1 mil. Kč. V to nepočítáme úspory po návratu léčených uživatelů drog z léčby, kdy začnou pracovat a svůj dluh společnosti splácet. Za 1 Kč vloženou do léčby společnosti ušetříme nejméně 6 Kč. Např. ve Velké Británi klesla díky upřednostňování léčby uživatelů drog před jejich uvězněním míra kriminality mezi lety 1997 – 2007 o 55 %.


Co požadujeme?
Nejde nám o zvýšení či udržení výše platů , ale o to, aby služby prevence a léčby uživatelů drog a alkoholu v důsledku plošného krácení plošně nezanikly a byly dostupné všem, kdo je potřebují, zejména dětem a nešťastným rodinám ohroženým užíváním drog a aby naší společnosti nevznikaly ještě větší škody a následné výdaje spojené s tímto jevem.
V krátkodobém výhledu požadujeme, aby byly do rozpočtu RVKPP a MZ ČR vráceny finanční prostředky, které z nich byly v minulosti nesystémově ubrány. V dlouhodobějším horizontu požadujeme, aby vláda a parlament přijaly systémová opatření, jejichž přijetí již dlouho zvažují či plánují a diskutují – viz návrhy níže.


V krátkodobém výhledu požadujeme:
• aby bylo do konce listopadu 2010 svoláno jednání RVKPP s jediným bodem programu – řešit tristní finanční situaci nestátních poskytovatelů služeb a navrátit řádově 50 mil. Kč do rozpočtu dotačního řízení RVKPP na r. 2011, (ve státním rozpočtu jde o kapku v moři, jež se ušetří, když vláda např. nezaplatí dluh za organizátory MS v lyžování);
• aby byli na jednání přizváni zástupci Poslanecké sněmovny PČR, zejména členové zdravotního, petičního a rozpočtového výboru, jichž se daná problematika týká.
V dlouhodobém výhledu požadujeme, aby byla přijata systémová opatření, která situaci v oblasti koordinace protidrogové politiky, jejího financování a fungování služeb prevence a léčby znormální a stabilizují jako v jiných zemích EU. Jde zejména o tyto kroky:


Přiznat poskytovatelům statut veřejně prospěšných služeb
• přiznat poskytovatelům protidrogových služeb statut standardních, veřejně prospěšných zdravotnických (zák. č. 379/2005 Sb.) či sociálních (zák. č. 108/2006 Sb.) služeb a změnit systém jejich financování, odpovídající jejich zákonnému statutu,
Sladit nástroje kvality pro hodnocení služeb
• sladit systém certifikací služeb pro uživatele návykových látek RVKPP a registrací sociálních služeb MPSV a díky vzájemnému uznávání výsledků obou systémů zabránit duplicitním šetřením a výdajům na zajištění garance kvality služeb z veřejných rozpočtů,
Zjednodušit dotační systém pro certifikované/registrované služby
• pro certifikované a registrované sociální služby po inspekci výrazně zjednodušit proces žádostí o dotace např. ve formě víceletého financování (žádost o dotaci předkládat každé 3 roky, v mezidobí rozhodovat o financování služeb podle výkonů práce s klienty),


Stanovit poměr spolufinancování služeb
• v zákoně č. 379/2005 Sb. jasně a závazně stanovit poměr spolufinancování služeb pro uživatele návykových látek ze strany ústředních státních i samosprávných orgánů krajů a měst. Klíčem může být územní působnost služeb. Podíl finančních prostředků centrálních institucí by měl být vyšší u služeb s celostátní působností, naopak, orgány kraje či měst by měly vyšším poměrem financovat služby regionálního respektive místního charakteru,


Sjednotit postup při poskytování dotací
• zainteresované orgány veřejné správy by měly respektovat koordinační roli RVKPP, jež vyplývá ze zák. č. 379/2005 Sb., i v otázce financování služeb pro uživatele návykových látek, neboť RVKPP by měla sehrávat roli „správce sítě“ těchto služeb. Pokud např. RVKPP rozhodne, že některá služba není v souladu se standardy kvality nebo není efektivní a proto ji nebude financovat, měly by stejně postupovat i další ústřední státní orgány i orgány samospráv krajů i měst. Tak lze zamezit plýtvání s finančními prostředky z veřejných rozpočtů a využít je pro přiměřené financování zbývajících služeb,


Navýšit rozpočet MZ na ochranu veřejného zdraví
• MZ by mělo v rámci resortního rozpočtu vyčlenit přiměřenou částku na spolufinancování zdravotní péče a služeb ochrany veřejného zdraví ve všech typech služeb pro uživatele návykových látek, jež ze zák. č. 379/2005 Sb. spadají do jeho kompetence. Tato rozpočtová položka by tedy neměla permanentně klesat, ale stoupat,


Vytvořit podmínky pro motivaci soukromých sponzorů
• přijmout zákon o daňovém určení, který přispěje ke zvýšení podílu individuálních sponzorů, kteří se mohou podílet na spolufinancování služeb prevence a léčby uživatelů drog poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi,
Upřednostnit léčbu před trestním postihem
• zavést v trestním zákoně léčbu jako alternativu trestu pro uživatele návykových látek, kteří se v souvislosti s užívání drog dopouštějí drobné majetkové činnosti.

Harmonogram kampaně


Signatáři:
PROADIS o.s. (propojené adiktologické služby) - PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc., (ředitel)
Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti J.E.P. – prim. MUDr. Petr Popov (předseda výboru)
Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním – Mgr. Jiří Richter (předseda)
Česká asociace adiktologů – Bc. Ondřej Sklenář (předseda)
Česká asociace streetwork, o.s.
Další jednotlivci a subjekty podporují memorandum na facebooku na webové stránce http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=149959185014389

Reakce na memorandum - MHMP a premiér - ke stažení zde
Reakce na memorandum - Liberecký kraj - ke stažení zde
Reakce na memorandum - MPSV - ke stažení zde
Reakce na memorandum - VOP - ke stažení zde

Chcete-li se připojit k signatářům memoranda - pokračujte prosím zde.

Signatáři 2. memoranda

Počet signatářů: 816

JménoProfeseZaměstnavatel
Adam M. VodvárkaPracovník střediska ChrudimPéče o duševní zdraví o.s.
Adam Novotnýstudent 
Adam Pokornýpřekladatel/tlumočníkOSVČ
Adam Ščerbákstudent 
Adéla Budzinskásenior sales asistant 
Adéla Koutnástudent 
Adéla Paulík Lichkovásociální pracovníkSemiramis o.s. / Laxus o.s.
Alena BáčováÚředník 
Alena Karlíkováasistentka 
Alena Novotnámístní protidrogový koordinátorMěstský úřad Semily
Alena Řízkováinspektor doručování tiskuMediaservis s.r.o.
Alena Sedlářováspecialistka podpory v nezaměstnanostiÚřad práce Hodonín
Alena SlovákováterapeutRENARKON o.p.s.
Alena ŠčerbákováOSVČ 
Alena Švejdovámístní protidrogový koordinátorMěstský úřad Frýdlant (v Čechách)
Alena Vašatovápojištovací poradce 
Aleš Herzogterénní pracovníkSananim, o.s.
Aleš TermeradiktologSANANIM
Aleš TomečkaOSVČ 
Aleš VymětalOSVČ 
Alexandra Roubalovápsychologo.s. Prev-Centrum
Alice Pulkrabkovápsycholog 
Alois KristanVS pedagogJihoceska univerzita
Amrit SenHudebníkMichael's Uncle
Andrea Fárkovásocioterapeut, následná péčeo.s.WHITE LIGHT I.
Andrea Pencovábez zaměstnání 
Andrea StrnadováHR 
Andrea Zeithammerovástudent 
AndreaKalinovápsycholog 
Aneta KalusováterapeutRenarkon, o.p.s.
aneta senovastudent 
Aneta Součkováreferent vzdělávání 
Aneta Součkováreferent vzdělávání 
Aneta Šubertovástudentka 
Anna Břenkováštudák 
Anna Buriánkovástudentka Sociální práce 
Anna DrahovskáSociální pracovník 
Anna MužíkováOSVČ 
Anna Němcováodborná ředitelkao.s.PREVENT
Anna Radimeckástudentka 
Anna Strnadelovástudentka PVŠPS 
Antonín Hrdýsociální pacovníkLaxus o.s.
Antonín Knotdispečer 
Antonín MacháčektechnikPlzeňská energetika a.s.
arnošt bohmučitel TVv penzi
Artem Vartanyanterénní pracovníkLaxus os
Barbara Janikovaadiktolog1.LF UK
Barbora Drbohlavovástudentka adiktologie a sociologie 
Barbora Hurtigovástudent 
Barbora Hynkovákontaktní a terénní pracovníkKolpingovo dílo ČR
Barbora Spalovásociální antropoložkaUniverzita Pardubice
Barbora Stifterovástudent 
Barbora ŠimůnkováterapeutAdvaita o.s.
Barbora Václavkováspeciální pedagog 
Bc. Alexandr DreslerTerénní pracovníkRenarkon o.p.s.
Bc. Barbora PospíšilováPersonalistka 
Bc. Hana RepeckastudentVUT Brno
Bc. Kamil PodzimekVedoucí zařízení Jihočeský streetworko.s. Prevent
Bc. Kateřina Zborníkovástudent (sociální patologie) 
Bc. Lenka Davidovásociální pracovniceLaxus o.s.
Bc. Michaela Vančurovásociální pracovniceMost k naději, o. s., K-centrum Most
Bc. Pavla Veseláodborná asistenkaadvokátní kancelář
Bc. Radomíra Otrubováekonom 
Bc. Richard Hnízdilsociální pracovníkWHITE LIGHT I.
Bc. Veronika SoukalováKontaktní a terénní pracovniceSdružení Podané ruce
Bc. Žaneta Skálovástudentka 
Bc.Michaela Moravcovásociální pracovníkCharita Zliv
Bc.Radim HolekZáchranář 
Bc.Veronika Dobešovástudentka soc.práce 
Beata Witoszkovákontaktní pracovník 
Blanka Ondřejovákontaktní pracovníko.s. Prevent
Blanka VaškováterapeutkaRenarkon, o.p.s.
Blanka VíznerováSociální pracovník 
Blanka Zatloukalováučitelka 
Blanka Zemanováředitelka PPPPPP-Sokolov
Boris Bílikstudent 
Božena Havlováředitelka sdruženíSdužení Meta, o.s.
Cyril Zákorasociální pracovníkObčanské sdružení Letní dům
Čeněk SirotekprogramátorUnicorn a.s.
Dagmar KuchtováekonomZUŠ Nymburk
Dagmar jandovávedoucí K-centra MostMost k naději, o.s.
Dagmar VečerníkováOSVČ 
Dalibor Dvořákživnostník 
Dalibor Šťáhlavskývýkonný ředitelLetiště Praha a.s.
Dana Hakrovárodičovská dovolená 
Dana Rosolová Glasslovázdravotní sestraO.s.Drug- Out Klub
Daniel PetrovičInženýr kvalityMagna automotive
Daniel KarásekterapeutSdružení Podané ruce, o. s.
Daniel Marišleradministrativní pracovník 
Daniel Městkakontaktní a terénní pracovník 
Daniel PomijeMarketing 
Daniel Putíkúředník 
Daniel Randákadiktologo.s. Prevent Strakonice
Daniel VlčekAdministrativní pracovníkOS PREVENT
Daniela Hýlována MD 
DanielaFeltovápřekladatelkaOSVČ
David AdamečekadiktologADVAITA, o. s.
David DrázskýProgramátor 
David KučeraStrojní Zámečník 
David Maršíkstudent 
David Páchareferent odbytu 
David PinčekStuden IT 
David PůbalSympatizant s OS Prevent 
David RuzhahasičHZS JČK
David Stojkahotelový číšníkFeeding Labour Service
David SvobodapsychologPL Bohnice
David VránastrojvedoucíČD a.s.
Denisa Gilányiprobační úředník 
Dita ZemanováučitelkaOSVČ
Dominik ŠťastnýITMěK J. Hradec
Dominika Dziakovásociální pracovnice 
Dominika Dziakovásociální pracovniceo.s. Krok
Dominika Šeflovástudentka 
Dorota Skokanovástudent (adiktologie, 1.LFUK) 
Drahuše TkáčováadiktologADVAITA, o. s.
Dušan Randáklékař 
Dušana Gondovárecepční 
Eliška Candrovástudent 
Eliška SuchánkovástudentkaSemiramis o.s.
Eliška Šubrtovástudentka 
Emil Chovanecřidič MKD 
Emílie ČenovskáprávníkSoukromý podnikatel
Erik SchmidtmayerOSVČ 
Eva Arslanianovázdr.sestra, student adiktologieFTN Krč
Eva Hanusováprojektant 
Eva KopeckáadiktologAdvaita, o.s.
Eva KoudelkováúčetníIsan Radiátory s.r.o.
Eva KoudelkováúčetníIsan Radiátory s.r.o.
Eva Matoušková KřížováSenior marketing specialista 
Eva Metlíkovámanager 
Eva Mifkovávedoucí kontaktního centraLaxus o.s.
Eva Píchováekonom již v důchodu 
Eva Rubášováterénní, kontaktní, zdravotní pracovníkK- centrum Kyjov
Eva SadílkováKontaktní pracovniceLaxus o.s.
Eva Trávníkovákontaktní a sociální pracovniceK-centrum Kyjov
Eva Vernerovápsychoterapeutka, supervizorkaRozmarýna o.p.s.
Eva Vlkovástudent 
Filip KadlecPeer-aktivista, lektor primární prevenceOS PREVENT
František Kovářkontaktní pracovníko.s. Prevent
František Mejstříkstudent 
František Polášekterapeut, člověkTK Cesta, IPPP ČR
František Polášekterapeut, člověkTK Cesta, IPPP ČR
František ŠuranskýManažer vzdělávání, fundraiser 
Františka Kernovákoordinátorka PR a FR, lektorka 
Gábina PinčekováekonomLaxus o.s.
Gabriela Brašničkovádětská sestraNemocnice České Budějovice a.s.
Gabriela Kopeckástudent 
Gabriela Křížovádělnice 
Gabriela Lepkovásociální pracovniceProstor Pro, o. s.
Gabriela Lepkovásociální pracovnice 
gabriela.mahrova@seznam.czzdravotně sociální pracovník, adiktologPsychiatrická léčebna Bílá Voda
Hana Bednářovástudentka Sociální a humanitární práce 
Hana ČamlíkováadiktologObčanské sdružení Krok
Hana Fidesováadvokát / VŠ pedagogCentrum adiktologie PK 1. LF UK a VFN / Právní poradna A.N.O.
Hana HačeckáOSVČ 
Hana Halamovástudent 
Hana Hávováúřednice 
Hana KadlecovástudentkaTF JU CB
Hana Kousalovásociální pracovník 
Hana Laurentovásociální pracovniceSANANIM o.s.
Hana Merhautovámasérkaživnostník
Hana Němcovázdravotní sestra 
hana pavlůhydrogeolog 
HANA POLAUFOVÁUČITELKAZŠ PUJMANOVÉ,HAVÍŘOV
Hana PostráneckáStudent prevence a rehabilitace sociální patologie/psychosociální péče 
Hana Slezáková Kadlecovákoordinátorka EU grantůSkřivánek s.r.o.
Hana VoborskáOSVČ 
Hana VojtěchováadiktologFarní charita Tábor
Hana Vrbovásociální pracovnice 
Hedvika Kučerovápracovník v soc.službáchO.s.Krok
Helena Kopeckásociální a kontaktní pracovniceDROP IN, o. p. s.
Helena Platzerovávedoucí administrativního odděleníOS PREVENT
Honza SvobodaNZDMOs-Prostor
Hynek Urbantechnik 
Chalid PélyvýpravcaŽSR
Ing. František Sekaninasoukromý zemědělecSekanina
Ing. Ivan Junekmanager 
Irena Bartoníčkováterénní sociální pracovniceLaxus o.s.
Irena Dudováúředník 
Irena Habrovávedoucí Centra ambulantních služebAdvaita, o. s.
Irena Sedláčkovásociální pracovniceSdružení Podané ruce, o.s.
Irena Schwarzovásoukromý podnikatelDEMI Ostrava
Irena TomešováProjektová manažerka 
Irena Videckásociální pracovnice (kontaktní) 
Ivazdravotní sestraOS Prevent
Iva Beránkovástudentka 
Iva Suchánkovázdravotní sestra 
Iva Valáškovávedoucí doléčovacího centraRenarkon o.p.s.
Iva VelkováVedoucí KC ProstějovSdružení Podané ruce, o.s.
Iva Zahradníkovázdravotní sestraOS Prevent
Ivan Pešektechnik 
Ivana PejpkoválékařkaFN Olomouc
Ivana Radimeckáředitelka sdruženíWHITE LIGHT I., Ústí n.L.
Ivana Zíkováfinanční zprostředkovatelOSVČ
Iveta Doudovástudent 
Iveta Harangovástudent 
Iveta TrojanováthpO.s.KROK
Ivo Lepiarzsprávce sítě a ITOSVČ
Ivo MoravecOSVČIng. Ivo Moravec
Ivo MoravecOSVČ 
Ivona Kalendováprovoz služeb 
Jakub FerjenčíkStudentFHS UK
Jakub KaplanSupervisor CCLIVE TELECOM a.s.
Jakub Larischsociální pracovníkRenarkon, o.p.s.
Jakub Lívanskýsociální pracovník 
Jakub MajetnypsychologCNS Centrum Třinec
Jakub Neckářdělník, ex-user 
Jakub SivekOSVČ 
Jakub Smrčkaředitel muzea 
Jakub SolčányadiktologWHITE LIGHT I.
Jakub SuchanSkladník 
JanHrabal 
Jan BucharelektromontérZPA Chomutov
Jan Černýmanažer sociálních služebČlověk v tísni o.p.s.
Jan Dreiseitltechnická podporaNSN s.r.o.
Jan Gilányiadministrátor ICT 
Jan KlímaITČT
Jan Klimasvyskumnik 
Jan KřístekTechnikMedivis Pro
Jan LátalŠkolitel, konzultant 
Jan MilostnýoperátorT-Mobile a.s.
Jan Moravecgrafik, kolorista 
Jan Niesytvelitel směny PCO 
Jan Novotnýdělník v lakovně 
Jan RuzinskyPrekladatel & Tlmocnik 
Jan SedlářGrafikA studio group s.r.o.
Jan Skalickýfyzik 
Jan Sobotkasociální pracovník, adiktolog, psychoterapeutKolpingovo dílo České republiky
Jan ŠalomounProgramátorOSVČ
JAN ŠIKLPSYCHOLOG, PSYCHOTER.,SUPERVIZORosvč
Jan ŠnokhousterapeutDoléčovácí centrum - o.s. Prevent
Jan Švageradůchodce 
Jan Vaněkobchodník 
Jan VlcekProject ManagerSCA c.i.c.
Jan Vorelprodejce 
Jan Zhánělkontaktní a terénní pracovníkRenarkon, o.p.s.
JanaPechancová 
Jana Bábíčkovápéče o o.b. 
Jana Bavlnkováfinanční poradceFinance Albatros
Jana BednarovaResearcher 
Jana Čambálovástudent 
Jana Hrušovskáučitelka 
Jana JamrichováOSVČ 
Jana Jurčíkováučitelka 
Jana Kopuneczovásociální pracovniceLaxus o.s.
Jana Kostínkovápsycholožka, lektorka zážitkové pedagogikySdružení Práh, o.s. Prevent
Jana Krajsovárámování obrazů 
Jana Kroutilovápodnikatelka 
Jana KubincovávýtvarníkZUŠ Příbor
Jana Kučerovákontaktní a terénní pracovníkSdružení Podané ruce, o.s.
Jana LávičkováadiktologStředisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN o.p.s.
Jana Macurovapeče o osobu blízkou 
Jana PalicováUčitelka na SŠ - odborné předmětySOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník
Jana Pechancováučitelka, psycholožka 
Jana RečkováterapeutkaRenarkon, o.p.s.
Jana Rošlapilovápracovní konzultantka/poradce/studentka sociologieo.s. Prev-Centrum
Jana Scherberovástudent 
Jana Šteflováservírka 
Jana ŠvecovápsychoterapeutAnima o.s. pro péči o rodiny závislých
Jana Tykalováspeciální pedagodZŠS a MŠ, Ústí nad Labem, Pod parkem 2788
Jana VelinskáFinančník 
Jana VlnasováPR a projektová manažerkaMagdaléna, o.p.s.
Jana Vondrovávýkonná ředitelka organizaceLaxus o.s.
Jana Vyležíkovávšeobecná sestraOSVČ
Jana Žákováadiktolog, terapeuto.s. SANANIM
Jana ŽivnápsychologPPP Jihlava
Jarmila Stratilovádůchodce 
Jarmila Svítkováodborný asistent OOVZKHS Liberec
Jaromír Koloničnýpřijímací technik/AutoservisBeskydcar
Jaromír Koloničnýpřijímací technik/Autoservisbeskydcar
Jaromír Matějekakademický pracovníkUniverzita Hradec Králové
Jaroslav Janskýpsycholog 
Jaroslav OkopskykuchařHotel Krakonoš
Jaroslav SedlákTHZGUMOTEX,a.s.
Jaroslav Slámečkastudent sociální práce a psychoterapie 
Jaroslav Stojaspaldůchodce 
Jindra Gilányiováobchodní referent 
Jiri FialaVedouci MonitoringuRIOMedia a.s.
Jiří BátěktechnikPražská teplárenská a.s.
Jiří Beňovskýkonzultant ITOSVČ
Jiří Bezděkgeodetický technik 
Jiří BochníčekVedoucí prodejny 
Jiří Bouškavedoucí Dolečovacího střediskaMagdalena o.p.s.
Jiří Frýbertvedoucí terénního programuUlice-Agentura sociální práce, o.s.
Jiří Görgobčan 
Jiří GuňkaStudent 
Jiří HoudekčíšníkHamr
Jiří Hrdličkaobchodně technický referentDywidag Prefa a.s.
Jiří Hýblmanažer 
Jiří Klimešsociální pracovníkSdružení Podané ruce, o.s.
Jiří Kopřivaúředník 
jiří křížřidič-jeřabníkDornák Vojtěch
Jiří Kudrstudent 
Jiří KuchtaOSVČ 
Jiří Libraodborný ředitelSdružení Podané ruce
Jiří Marekstrážník obecní policieMěsto Karviná
Jiří MelicharITHTS
Jiří Polívkastarobní důchodce 
Jiří RoubíčekStavebnictví 
Jiří Sedláčekvedoucí terénního programu pro uživatele drog 
Jiří Semeckýsoukromý servisní technikOSVČ
Jiří StaníčekadiktologLaxus o.s.
Jiří Sušickýtechnik 
Jiří ŠimonKonzultantValbek s.r.o.
Jiří ValnohaVedoucí odd. kontaktních služeb v JMKSdružení Podané ruce, o.s.
Jiří VávrakuchařHotel Albion Praha
Jiří VydraFinanční poradceOVB Allfinanz a.s.
Jiřina Altováreferent odboru sociálních věcíMěsto Kostelec nad Orlicí
Jiřina Křížováprávníkosvč
Jiřina Ludvíkováprotidrogový koordinátorKrajský úřad Pardubického kraje
Jiřina Melzerpsycholožka 
Jitka HanyšováSpeciální pedagogo.s.Prev-Centrum
Jitka Lojkováprodavač 
Jitka Němcová, DiS.ergoterapeutKamarád - S.R.P.Z.P.D.M.
Jitka SedlákováTHZTespra, s.r.o.
Jitka SedlákováTHZTespra, s.r.o.
Jitka Sochovákrajská protidrogová koordinátorkaKÚ LK
Johana Burgerovástudent 
Jolana Matouškovásociální pracovnice 
Jonáš VrchovskýSpecializovaný prodej, organizace práceOriental.cz s.r.o.
Josef BartošElektrikařPhoton
Josef Čajkavedoucí K-centra HodonínOblastní charita Hodonín
Josef Hrošíktruhlářživnostník
Josef HruškaLektor primární prevenceOS PREVENT
Josef KačírekterapeutFarní charita Tábor
Josef Kholosvč 
Josef Krejčíosvč 
Josef Průžekmechanik 
Josef RadimeckýadiktologWHITE LIGHT I., Ústí n.L.
Josef Raušerprobační pracovníkPMS ČR
Josef ŠmídSpisovatel 
Josef VlčektechnikCoca-cola Beverages
Josef VlčektechnikCoca-cola Beverages
Josef VondrkaředitelDarmoděj o.s.
Julie Menšík Čákiovástátní zaměstnanec 
Kamil Mittnergrafik 
Kamila Adamovskávedoucí Kontakního centra PLUSOblastní charita Kroměříž
Kamila Kubelková RychláVedoucí Sociálně právní agenturyWHITE LIGHT I.
Karel Hurtigstudent 
Karel Koťafinanční poradceCars Trade MaM, s.r.o.
Karel Maršíkživnostníkživnostník
Karel PokornýOSVČ 
Karolína Brabcováterénní sociální pracovníkProxima sociale
Karolína JelínkováStudentka UHK, Sociální a charitativná práce 
karolína zavadilováadiktolog/sociální pracovníklaxus o.s.
Katarína PavlíkováVedoucí K-centra NymburkSemiramis o.s.
Katarína Wienerovásociální pracovnice 
Kateřina Baňackápracovnice v sociálních službáchMost k naději, o. s., K-centrum Most
Kateřina DrozdováSociální pracovnice 
Kateřina Erbenoválogistik 
Kateřina JáchymovákostymérkaDejvické divadlo
Kateřina Mahdaloválékař 
Kateřina Marhoulováekonomická ředitelkaMagdaléna, o.p.s.
Kateřina Nejedlástudentka 
Kateřina Schmidtováobchodní manažer 
Kateřina Smutnávýkonná ředitelkaSdružení SCAN
Klára Andělovástudent 
Klára BednaříkováSpecializovaný prodejwww.oriental.cz
Klára BockováAdministrativní pracovnice 
Klára Kunovičovákontaktní pracovník KC 
Klára Mikulováadiktolog 
Klára Novákovásociální pracovník 
Kristina Mikulenkováadiktologo. s. DRUG-OUT Klub
Kristýna Janatovástudent 
Kristýna Karešováporadenský pracovníko.s. Prev-Centrum
Kristýna Říhovázdravotní sestra 
Lada Předotovázdravotní sestrao.s.Prevent
Ladislav Fabiansociální poradce - terapeutDPC - DC Renarkon o.p.s.
Ladislav Heinobchod 
Ladislav HolubterapeutSdružení Podané ruce o.s.
Ladislav KučeraAnalytik 
Lea Svobdovásociální pracovnice 
Lenka Bucharována mateřské, studentka UJEPEWALS Cargo Care s.r.o
Lenka ČernáObsluha CNC 
Lenka EndrödiovápsycholožkaCA 1. LF UK a VFN v Praze
Lenka MacháčkováterapeutSdružení Podané ruce, o.s.
Lenka Marinčákovástudentka 
Lenka Mikšovskásociální pracovnice, terapeutkaWHITE LIGHT I. o.s
Lenka Možnáprotidrogová koordinátorkaKrÚ JMK
Lenka Nehasilovástudent 
Lenka Nohejlovásociální pracovník 
Lenka Procházkovásociální pracovníkDrop In o.p.s.
Lenka Provazníkováporadenská pracovniceWHITE LIGHT I.
Lenka ŠimkováOSVČ 
Lenka Vašíčkovágrafička 
Lenka Zahrádkováučitelka 
Lenka Zemanovásociální pracovniceLaxus o. s.
Leona GiercováúředníkMagistrát města Ostravy
Libor Márdělník 
Libuše SemeckáprojektantkaOSVČ
Linda MachátováSociální pracovnice 
Lubomír Sedlářletecký klempířAicraft Industries, a.s KUNOVICE
Luboš MajzlíkterapeutRenarkon o.p.s.
Luboš Režnýprojektant 
Luboš TylšekonomB prostor s.r.o.
Lucia Puchalovástudent 
Lucia Šimončičováštudentka 
luciepsychologsusicka
Lucie Bártová, DiS.sociální pracovnice/projektová manažerka 
Lucie Bukačovástudent 
Lucie Florováterénní pracovniceRenarkon o.p.s.
Lucie JanůSociální a kontaktní pracovníkSemiramis
Lucie Jarinovásociální pracovnice 
Lucie Kláskováasistentka vedoucího výroby 
Lucie Kočvarovápodnikatelka 
Lucie LévkovápsychologO.s. Krok
Lucie Maškováterénní sociální pracovniceSdružení Podané ruce
Lucie MouricováPomocná keramičkaZAHRADA 2000,Jeseník
Lucie Plíškovásociální pracovníkAdvaita, o. s.
Lucie Polákovápracovnice kontaktního centra 
Lucie Průžkovázdravotní sestra 
Lucie ŘeřichováVedoucí Kontaktního centra v Olomouci a Ambulance adiktologieSdružení Podané ruce, o.s.
Lucie Schovánkovávedoucí K-centra LiberecMost k naději, o. s.
Lucie SimonováterapeutkaAdvaita o.s.
Ludmila BílkováPečující osoba 
Ludmila Cinkovázdravotní sestra,adiktologPsychiatrická léčebna Bílá Voda
Ludmila Průšovádůchodkyně 
Ludmila Radouchováporodní asistentka 
Ludmila ŠalomounováekonomNěmeček-Elektromontáž,a.s.
Lukáš BendapokladníkCANNONEER a.s.
Lukáš GilányiadiktologLaxus o. s.
Lukáš KonarikProduct Support Analyst 
Lukáš Legnerstudent psychologie, lektor dlouhodobé primární prevenceSemiramis, o.s.
Lukáš Rendlfinančník 
Lukáš Smolaaccount manager 
Lukáš Svobodaterénní a kontaktní pracovníkKontaktní centrum při Charitě Kyjov
Lukáš Vernerterénní sociální pracovníkSemiramis o.s.
Magdaléna Bílkováprotidrogový koordinátor 
Magdaléna Bílkováprotidrogový koordinátorMagistrát města Frýdku-Místku
Magdalena Boroňováspecialista vzděláváníT-Mobile ČR
Magdaléna Moravcovástudent 
Magdalena Šimonoválogistik 
Magdaléna Štefaníkovávedoucí kontaktního centraRenarkon, o.p.s.
Marcel Ambrožpracovní poradceo.s. SANANIM
Marcela Brodilováprávnička 
marek bernardradiační laboranteckert & ziegler isotope products
Marek BudkaTerenní sociální pracovníko.s.Prevent
Marek GruzovskýMistrBühler Motor s.r.o.
Marek LaštovicapsychoterapeutPL Bílá Voda
Marek Nerudkrajský protidrogový koordinátorJihočeský kraj
Marek ServanskiTerénní pracovníkRenarkon, o.p.s.
Marian Šlesingrterénní pracovníko.s. Prostor
Marian Šlesingrza Českou asociaci streetwork o. s., předseda správní radyČeská asociace streetwork o. s.
MarieVondrkováDarmoděj o.s.
Marie Moravcováfotograf 
Marie Novotnavedoucí skladového hospodářství 
Marie Průšovámatka 
Marie Šubertováadvokátní koncipient 
Marie Švagerovádůchodce 
Marie Vondrkovázástupce řediteleDarmoděj o.s.
Marika Kupskástudent sociální práce, rodičovská dovolená 
Marika Pošvancovástudentka 
Mario Gašparpredajca 
Markéta Cilečkovástudentka 
Markéta Čermákováterapeutkao.s. Prev-Centrum
Markéta ExnerováVedoucí Centra primární prevenceSemiramis o.s.
Markéta Krabcováředitelka CPPT, o.p.s.CPPT, o.p.s.
Markéta Kvasničkovásociální pracovníkCentrum SOS Plzeň
Markéta Lepilováarchitekt 
Marketa Lukacovaadiktolog, ved.KC a TPo.s. Prostor
Markéta Manovásociální pracovniceLaxus o.s.
Markéta Pavlíkovábiostatistička 
Markéta PetříkováSociální pracovniceWHITE LIGHT I.
Markéta StezkováterapeutAdvaita o.s.
Markéta SzotákováTerénní pracovníkPodané ruce, o.s.
Markéta Šídováadiktolog, student PrFUK 
Markéta Veseláasistentka prodeje 
Markéta Zelenástudentka sociální práce 
Marta ČermakováProjektová asistentkaČSZ
Marta Roubalovápomocná admin.pracovniceOS Prevent
Martin BayerStudent Ph.D. 
Martin Bočekvedoucí K-centra Kyjov 
Martin Boxanředitel vzdělávacího centraSdružení Podané ruce, o.s.
Martin Cikhartarchitekt 
Martin Hačeckýstudent 
Martin Hulíkadiktologo.s. SANANIM
Martin MaredaadiktologFarní charita Tábor
Martin NikllesníkÚHÚL Brandýs n/L
martin pešekterénní sociální pracovníko.s. prevent
Martin PodholaIT consultantT-Systems
Martin PytlíkIT specialistaČeský rozhlas
Martin Strnadsociální pracovníkSANANIM, o. s.
Martin SvobodaTerénní pracovníkLaxus o.s.
Martin Šimekarchitekt 
Martin Šobkontaktní prac.v soc.službáchOch Blansko NZDM "Zlatá Zastávka"
Martin Šrámekkuchař číšník 
Martin TitmanterapeutDrop In o.p.s.
Martin VětrovecPoradenský pracovníko.s. SANANIM
Martin ZahálkaterapeutTK WHITE LIGHT I.
Martin Zahálkakontaktní pracovníkNízkoprahové středisko Drop In o.p.s.
martin zajíčeksociální pracovníko.s.Prevent
Martin Zimterapeut - student adiktologieWHITE LIGHT I. o.s
martina brožováterapeut, psychologo.s. prevent
Martina Čerepušťákovásociální pracovnice 
Martina EmmeringovádispečerAWT - Čechofracht
Martina Chovancovásociální pracovníkO. s. Krok
Martina Knoblochováadministrativní pracovníkSemiramis o.s.
Martina Krištofová SobihardovápsychoterapeutkaSdružení Podané ruce
Martina Langováterénní sociální pracovniceo.s. Prevent
Martina Nováková, DiS.adiktologKrystal Help, o.s.
Martina Těmínováodborný ředitel - adiktologSANANIM
Martina Turkováreferent 
Martina Venglářovásupervizor, terapeutosvč
Matouš BucharVojákAČR
Matúš ŠuchapsychologCentrum adiktologie PK 1. LF UK Praha
Mgr. Břetislav Kantorsociální poradceRenarkon o.p.s.
Mgr. David Kostohryzprotidrogový koordinátor obce III. typuMagistrát města České Budějovice
Mgr. Hana Otevřelováspeciální pedagogOSVČ
Mgr. Ing. Miroslav Hodinapersonální poradceOSVČ
Mgr. Ing. Václav KráladvokátOSVČ
Mgr. Ivana BalatáArteterapeutkaDPL Opařany; o.s. Prevent
Mgr. Julie Vlčková, DiS.Učitelka ZŠ a ZUŠ 
Mgr. Martin Bažantpedagog 
Mgr. Pavlína Kolářovávedoucí Centra primární prevence Vrakbar JihlavaDiecézní charita Brno - Oblastní charita Jihlava
Mgr. Petra Trbolovápedagogický pracovníkWHITE LIGHT I.
Mgr. Richter Jirimanažer NNOSANANIM, A.N.O.
Mgr. Vendula ChrdlováUčitelka, koordinátorka prevence 
Mgr.Eliška Lindovskákontaktní pracovniceRenarkon o.p.s.
Mgr.Jakub Koutnýsociální pracovník, terapeuto.s.Krok
Mgr.Jiří Korešvedoucí Doléčovacího centraOS Prevent
Mgr.Mojmír MňačkoučitelZŠ Moravany
Michael KostkapsychologPL Bohnice
Michaela Bartákováadiktoložka, sociální pracovniceO. s. Anabell
Michaela Černástudentka 
Michaela Kotyzovávedoucí substitučního centraOS Prevent
Michaela Kracíkovástudentka 
Michaela Kropáčkováterénní pracovniceSemiramis o.s.
Michaela Nenadálovásociální pracovníko. s. Prevent
Michaela Novákováservírka 
Michaela PachlováSociální pracovníkObčanská poradna
Michaela Plockováterénní pracovniceSemiramis o.s.
Michaela SemerováStudent PedF UK 
Michaela SchaferovápsycholožkaSdružení Podané ruce, o.s.
Michaela SršňováučitelkaSpeciální školy Pod Parkem - ÚL
Michaela TesařováterapeutADVAITA, o. s.
Michaela Vaňovápsychológ 
Michaela Zápecovásociální pedagogMinisterstvo zahr. věcí ČR
Michal BrendlNákupčí 
Michal BuchtaManažer prodejnyVodafone Czech Republic a.s.
Michal Cermanmanager 
Michal DrobníkterapeutAdvaita, o.s.
Michal Haasnákupčí 
Michal Krebspracovník v terénu 
Michal ManOSVČ 
Michal Němecředitel organizace, psychoterapeutOS PREVENT
Michal Nondekpsycholog a psychoterapeutPsychiatrická léčebna Bohnice a O. S. GreenDoors
Michal Raszkaskladníkmetalshop.cz
Michal SobekTerénní pracovníkRenarkon o.p.s.
Michal Sommer, DiS.technik BOZP a POSNHK
Milada Gabrielovávýtvarník, odb.asistentFA ČVUT
Milan Kuncobchodní zástupce 
Milan Labasociální pracovníkLaxus o.s.
Milan Pekarekpodnikatel 
Milan ŠtěpanovičPsychologOSVČ
Milan Tkáčfinanční manažerKrajský úřad Libereckého kraje
Milan Týmalporadenský pracovníkSdružení Meta,o.s.
Milena Vášovástudent 
Miloslava Janovskadětska sestradůchodce
Miloš ZemantechnikToyota MHCZ
Miluše Bozděchovákurátor pro děti a mládežMagistrát města Liberec
Miluše Kelnerovázdravotní sestraKrystal Help, o.s.
Mirek Bukovankontaktní pracovníkDrop-in
Mirek Smékalgrafik 
Mirka Kantorovázdravotní sestraVšeobecná Fakultní nemocnice Praha
Miroslav Giljaterénní pracovníkProgressive, o.s.
Miroslav JanskýOSVČ 
Miroslav SejkoraObchodník ITTNTRADE spol. s r.o.
Miroslav ZavadilOdborný ředitelSemiramis o.s.
Miroslav ZemandělníkNSCZ Sokolov
Miroslava Langrováprojektový manažersoukromý sektor
Monika Brázdovávýzkum trhu 
Monika Dvořákovákontaktní a poradenský pracovník v Kontaktním centruo.s. Prostor
Monika JandováVedoucí provozu 
Monika Komoňovámanipulantka 
Monika Němečkováreferentka 
Monika Vodičková, Mgr.učitelka II. stupně, školní metodik prevence 
Monika Žákována MD 
Monika ŽufníčkováterapeutDoléčovací centrum SANANIM
MUDr. Jan KubáneklékařPLL a.s. Jeseník
MUDr. Miroslav NoreklékařPsychiatrická ambulance Č. Budějovice
MUDr.Věra MrázoválékařkaLázně Teplice nad bečvou a.s.
MUDr.Veronika Kotkovápsychiatr 
Naďa Paštrnákovávedoucí KC ZnojmoSdružení Podané ruce
Naděžda Markováterapeut v TKADVAITA TK
Natálie Hamplováúřednice (vychovatel) 
Nikol Spůrovástudent adiktologie 
Nikola BrandováTerénní sociální pracovniceo.s. Prevent
Nikola Hrdličkovázdravotní sestraMedipont
Nikola Machováterénní sociální pracovnice 
Nikola Vodičkovástudent 
Nina Zvingerovástudentka adiktologie 
Nora StaňkováVedoucí střediska, adiktologNízkoprahové středisko Drop In,o.p.s.
Olga Fidzinskáučitelka,terapeutka 
Olga Hynoušovávedoucí kontaktního centra Prevento.s.Prevent
Olga Merglováfinanční manažerkaADVAITA, o. s.
Olga ZumrovákonzultantkaOSVČ
Omar Khaouajhudebník 
Ondřej BerkusstudentUHK
Ondřej Bílýobchodní zástupce 
Ondřej DonátkonstruktérOSVČ
Ondřej Doubravavedoucí obchodu 
Ondřej ErbenObchodní konzultantKodys
Ondřej FantaFacility Manager 
Ondřej HlostaAnalytik 
Ondřej MikulášekVedoucí K-center a terénního programuKappa help Přerov
Ondřej NovýTerénní pracovník, kontaktní pracovníkPROGRESSIVE o.s / Prev-Centrum
Ondřej Počarovskýadiktologo.s. Prev-Centrum
Ondřej PospíšilProgramátor 
Ondřej Ručkaprávník 
Ondřej SklenářadiktologProgressive o.s.
Ondřej Starýstudent 
Ondřej Šulcterénní pracovníkSemiramis o.s.
Ondřej Trněnýstudent 
Ondřej Urbanectiskový mluvčíSemiramis o.s.
Oto Kovandavedoucí kontaktního centrao.s. WHITE LIGHT I.
Oto Špokpracovní terapeutRenarkon o.p.s.
Patrik Folířterapeut TKKolpingovo Dílo ČR,TK Sejřek
Patrik Vybíralstudent 
Pavel GREGORAdiktolog,psychoterapeutPL Bohnice
Pavel HorakOSVC 
Pavel HrbáčadiktologWHITE LIGHT I. o.s
Pavel Kalpakcispedagog; terapeut 
Pavel Kaplanučitel, sociální pracovníkJabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Pavel Kopeckýcomputer operator 
Pavel Křížoperátor CNC 
Pavel Nováksoc. pracovníkKrystal Help o.s.
Pavel PlačekFinanční ředitelSemiramis o.s. / Laxus o.s. / Alma Femina o.s.
Pavel Pořízek, Ing.technik kvality 
Pavel Roubalpsychologsoukromá praxe
Pavel SadilaTerénní pracovník pro lidi bez domovaCharita Walmez
Pavel Vnenkterapeut 
Pavel Zahálkazámečník 
Pavla Hlisnikovskásociální pracovníko.s. Romodrom
Pavla Janskápsycholog, psychoterapeut 
Pavla MalinkováPracovník soc.služebČtyřlístek,centrum pro osoby se zdr.postižením
Pavla Vohradskáadministrativní pracovníko.s. PREVENT
Pavlína Černástudent 
Pavlína Dutásociální pracovnice 
Pavlína Hůževkovávedoucí terénního programu, ter. pracovnice 
Pavlína IblováadiktologAdvaita, o. s.
PAVLÍNA KISSOVÁASISTENT SOCIÁLNÍ PÉČEJÚ LIBEREC
Pavlína Vrobelovákontaktní a terénní pracovníkCentrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
Perla VoberováPsychológMVSR
Petr BílekKonstruktérObchodní společnost Kredit
Petr Blahanezavisly umelec 
Petr Geffertkoordinátor prac. v soc. službáchArmáda Spásy Ostrava
Petr Hanzlkontaktní pracovník, vedoucí službyo. s. Prev-Centrum
Petr HnátekarchitektOSVČ
Petr HýlVedoucí TK, terapeutRenarkon o.p.s.
Petr Janůšdělník 
Petr JeřábeklékařPsychiatrická léčebna Bílá Voda
Petr Klementterénní sociální pracovníkCentrum protidrogové prevence a terapie o.p.s.
Petr Knopobchodník 
Petr KopejskaTerapeutADVAITA o.s. - Liberec
Petr Mullerprodejce 
Petr NovotnýskladníkTim Francis
Petr Psutkatechnik 
Petr ŠamánekStudent 
Petr VondrášekWebdeveloper 
Petr WallaAutor internetových stránek - Pomoc lidem s alkoholemwww.alkohol-alkoholismus.cz
Petra Benešovásociální pracovnicePPP ÚK
Petra Budinováreferent odboru sociálních služebMPSV
Petra Čenovskákontaktní a sociální pracovníko.s.Prevent
Petra FloriánováKontaktní pracovníko.s.Drug-out Klub
Petra Chavva Saberžanovováadiktologo.s. Chilli.org
Petra Novotnástudentka 
Petra Sirotkovásociální pracovniceSemiramis o.s.
Petra SvobodováStudentPVSPS
Petra Šimkovámarketingový specialistaNOHEL GARDEN
Petra Ulrychováadmin. pracovníko2 Telefónika
Petra Václavovápsychosociální pracovniceo.s.Prev-Centrum
PhDr. Martin HajnýPsychoterapeut, psycholog, supervizor 
Radek Bečvářstudent FF MU Brno a 1.LF UK Praha, dobrovolník Terénních programů Brno Sdružení Podané Ruce, o.s.Sodat, s.r.o, Tesco stores, a.s.
Radek BeranTechnikParamo a.s.
Radek KalousWellness konzultantOSVČ
Radek KlabanoperátorFezko Strakonice
Radek MarkuspsychoterapeutCNP DROP IN o.p.s.
Radek PlačekKnihovník 
radim kudeliktechnik 
Radka Kobližkováadiktologo.s.DRUG-OUT Klub
Radmila GeffertováZdravotní sestraMNO-Ostrava
Radomíra SejákovánezaměstnanáÚP Zlín
Regina Babickásociální pracovník 
Regina SekaninováobchodníkALU CZ,a.s. Tetčice,Rosická ul.
Richard Cermakfotograf cestovatel muzikant 
Richard Frodlkoordinátor, vedoucí referátu služební kynologieCelní správa
Richard FukanergoterapeutO.S.Krok
Richard Hanusvedoucí K-centra Mladá BoleslavSemiramis o.s.
Roman Glaserpracovník v soc. službáchKotec o.s.
Roman KuncKontaktní a poradenský pracovníkProstor o.s.
Roman OdstrcilIT analytik 
Roman Petrzalekmanager 
Roman TimplDTP operátor 
Romana E. Kačírkovástudentka 
Romana Fedorováspecializovaný maloobchodOSVČ
Romana HůlkováProject ManagerConceptica s.r.o.
Romana Řezníčkováasistentka 
Rostislav Bačatechnik 
Rošlapilová Janapracovní konzultant/poradceo.s. Prev-Centrum
Rybníkář Lubošskladník 
Sabina Sirotkovástudent 
Sandra GembčíkováterapeutDrop In, o.p.s.
Silvie PrombergerováKontaktní sociální pracovníko.s. Semiramis
Simona KrajíčkováPracovník Centra primární prevence Semiramis o.s.Semiramis o.s.
Simona Kramářovástudentka 
Simona PolákováPsycholog, Speciální pedagogPROGRESSIVE o.s.
Simona SedláčkováadiktologCentrum pro rodinu, Drop In,o.p.s.
Slavomír Pokorníksprávce IT 
Sleš Jurčíklékař 
Smejkal MarianPokrývač 
Stanislav Görgstudent vysoké školy 
Stanislav LukášIT technik 
Stanislav Mösenezamestnany 
Stanislav SvrčekObráběč CNCKS Kolbenschmidt
Stanislav Šalomounelektromontér 
Stanislava Holovčákováterénní pracovníko.s. Prostor
Stanka Čarkovávychovatel - důchodce 
Svatava ŠtrohmajerováadiktologFarní charita Tábor
Světla NováPoradenský - sociální pracovníkWhite Light I. - RELIéF
Šárka Kučerovástudent 
Šárka MěskováRecepčníSLIM&GO
Šárka Špírkovásociální pracovniceMěÚ Čelákovice
Šimon Plachýstudent 
Štefan Schwarcvedoucí projektů primární prevenceObčanské sdružení Prevent
Štěpán Jurčíkstudent 
Štěpán WichsHot dog manager 
Tadeáš PlachýStudent VŠ 
Taťána KollárovátechničkaCOMTES FHT a.s.
Tatiana DackovápřekladatelkaOSVČ
Tereza Berkoválektorka primární prevenceo.s. Semiramis
Tereza Buchalovásociální pracovniceSociální služby města Pardubic
Tereza Donátováoffice managero.s. Prev-Centrum
Tereza Mazákovápsycholog 
Tereza Müllerovástudentos Semiramis
Tereza PajkrtováPodpora a servis B2B 
Tereza Pelantovápsycholožka, psychoterapeutkaKolpingovo dílo ČR, TK Sejřek
Tereza ScheithauerováSpeciální pedagogDRUG-OUT Klub
Tomas ZavrelIT SpecialistATT
Tomáš Bednarzobchodní zástupce 
Tomáš Boleksociální pracovník, psychologSdružení Podané ruce, o.s.
Tomáš Brejchakonzultant,poradceo.s. Prevent
Tomáš Formáneksociální pracovníkWHITE LIGHT I., o.s.
Tomáš HonsSkladník 
Tomáš Jankůkontaktní pracovníkLaxus o.s.
Tomáš KláštereckýVedoucí Terénního programuLaxus o.s.
Tomáš KnoblochprojektantOSVČ
Tomáš KováříkOSVČ 
Tomáš MudruňkaIT 
Tomáš Nedvěd, DiS.Adiktologo. s. Sananim
Tomáš Nechutnýsociální pracovník 
Tomáš Seidlichudebník 
Tomáš VelinskýAnalytikOSVČ
Tomáš Vladykapodnikatel 
Tomáš Zábranskýadiktolog1. LF UK v Praze
Tomáš Žákadiktolog, sociologo.s. Prostor - Kolín
Urbanovástudent 
Václav Dobrovolnýředitel sdruženíKolpingovo dílo České republiky o.s.
Václav KumberakriminalistaPolicie ČR
Václav SchönučitelZŠ Kolín III.
Vanda Vošvrdovástudentka prevence a rehabilitace sociální patologie 
Vanda Zemanovákontaktní pracovníko.s.Prev-Centrum
Věra Hrdličkovástátní zaměstnanecMěstský úřad Nymburk
Věra Mackovástudent 
Věra MichalicováPracovník v sociální oblasti 
Věra Němečkovájednatelka s.r.o 
Věra Novákovástátní zástupkyněKSZ v Ústí nad Labem
Věra Pechovázdravotní sestrao.s.Prevent
Věra RapantováOSVČ 
Věra Salabováodborný asistent OOVZKHS Liberec
Veronika Bukovskáterénní sociální pracovnice 
Veronika Janůšovásociální pracovníkO. s. Krok Kyjov
Veronika Jelínkovástudent 
Veronika Kučerovástudentka 
Veronika Pačesováředitelka, sociální pracovniceObčanská poradna Nymburk, o.s.
Veronika Pajerovástudent VOŠSP 
Veronika Pelantovárecepční 
Veronika Riganovástudent 
Veronika Šindelářováporadenský pracovníko.s. Prev-Centrum
Veronika Vašíčkováprojektová manažerkaObčanské sdružení Krok
Viktor PesalaManazer 
Vilma Šilarovásociální pracovniceSANANIM o.s.
Vincenc ŠčerbákOSVČ 
Vít Jelínekvedoucí kontaktního a poradenského centraWHITE LIGHT I. o.s.
Vít Rozehnalproducent akcíMVP agency s.r.o.
Vít VařekaekonomCinekin, a.s.
Vítězslav DvořákLinux Admin 
Vladimír Baldrianpředseda odb. organizace 
Vladimír Majzlíkživnostník 
Vladimír RumlmontérOSVČ
Vladimír SvítekpedagogVS ČR
Vladimíra SrbkováStudent 
Vladimíra Špačkována MD 
Vlasta Šubertováfinanční uřednice 
Vlastimil Jurčíkučitel 
Vlastimil Kopečekpedagog, ředitel CPDM, o.p.s. Český KrumlovCentrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov
Vlastimil Průšadůchodce 
Vlastimiůl BurdychProkuristaCartratec s.r.o.
Vojtěch DostálpedagogSUPŠ a VOŠ
Vojtěch Janouškovecředitel organizacePROGRESSIVE o.s.
Vojtěch SemeckýProgramátorOSVČ
Zbyněk KrálTechnický pracovníkŠkoda Auto a.s.
Zdena Ošlejškovásociální pracovnice, studentka adiktologie 
Zdeněk SuchánekjednatelSoligter K+K PARDUBICE s.r.o.
zdenka plachadelnice 
Zdeňka VlčkováprodavačkaTesco stores a.s.
Zdeňka VlčkováprodavačkaTesco stores a.s.
Zora Fídlerováprojektová manažerka 
Zuzana Galáskováprodavač outdoorového vybavení 
Zuzana Hrbotickásociální pracovnice 
Zuzana HrdličkováKontaktní a sociální pracovníkSemiramis o.s.
Zuzana Jeřábkovástudentka adiktologie 
Zuzana KoudelkováKontaktní a sociální pracovníkSemiramis o.s.
Zuzana MenšíkováAdministrativní pracovnice 
Zuzana Nielsenovásociální pracovnice 
Zuzana Pečínkovástudentka 
Zuzana Pinďákovápsychiater,psychoterapeutEset