Skip Navigation LinksSDRUŽENÍSmlouva o součinnosti - RSS
20.3.2018
Na Valné hromadě v listopadu 2017 vystoupily ze svazu Proadis organizace Prev-centrum, Semiramis a Laxus. Členy zůstaly organizace Advaita, Prevent 99 a WHITE LIGHT I.
Více zde...
19.10.2017
TÉMA FAMILY BUSINESS – o rodině a osobách blízkých v kontextu adiktologických služeb
Více zde...
28.4.2017
Společnost SEMIRAMIS hledá nové kolegy do svého týmu!
Více zde...
11.4.2017
Dovolujeme si Vás pozvat na otevřený mezioborový seminář, který proběhne 11. dubna od 13:00 do 15:00 hodin v prostorách Prev-Centru, z.ú., Ambulantní léčby. Přednášet bude PhDr. Jana Mottlová, Ph. D. na téma „Trestně právní problematika v agendě probační a mediační služby se zaměřením na mladistvé“.
Více zde...
14.2.2017
Seminář proběhne 14. února od 13:00 do 15:00 hodin v prostorách Prev-Centru, z.ú., Ambulantní léčby. Přednášet bude PhDr. Jan Kulhánek na téma „Specifika terapeutické práce s dospívajícími“. V případě zájmu, prosím, potvrďte svou účast na e-mail: nzdm@prevcentrum.cz. Seminář je akreditován Českou asociací adiktologů. Účastnický poplatek je 100,- Kč.
Více zde...
20.10.2016
Termín a místo konání: 20.-21.10. 2016, Třeboň - hotel Svět
Více zde...
10.5.2016
Úvazek: 1, 0 Počet volných míst: 1 Nástup: dle dohody Pracoviště: Mladá Boleslav a okolí
Více zde...
2.5.2016
LAXUS o.s. Centrum terénních programů Pardubického kraje vypisuje výběrové řízení na pozici: KONTAKTNÍ A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK V TERÉNU Úvazek: 1,0 Počet volných míst: 1 Nástup: červen Pracoviště: Pardubice a obce Pardubického kraje
Více zde...
22.4.2016
Ambulantní centrum Hradec Králové pomáhá lidem, kteří absolvovali léčbu závislosti nebo ukončili výkon trestu odnětí svobody.
Více zde...
15.4.2016
PROGRAMŮ DLOUHODOBÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH STŘEDOČESKÉHO, KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE
Více zde...
 
Smlouva o součinnosti
Smlouva o součinnosti
 
Uzavřená dle § 16 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů
 
mezi smluvními stranami – zakládajícími členy svazu PROADIS se sídlem v Praze:
 
 1. o.s. Prev - Centrum
Se sídlem Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6
IČ: 67364012
Jednající: Mgr. Ondřej Počarovský
 
 1. Laxus o.s.
Se sídlem Okružní 699, 500 03 Hradec Králové
IČ: 62695487
Jednající Mgr., Ing. Jiří Staníček   
 
 1. SEMIRAMIS o.s.
Se sídlem Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk
IČ: 70845387
Jednající Miroslav Zavadil, DiS.
 
 1. Sdružení SCAN
Se sídlem Tišnov, Hanákova 710, 666 03
IČ: 265 154 31
Jednající PhDr. Matúš Šucha, Ph. D.
 
 1. Občanské sdružení PREVENT
Se sídlem Heydukova 349, 386 01 Strakonice
IČ: 691 00 641
Jednající Michal Němec
 
 1. WHITE LIGHT I., občanské sdružení
Se sídlem Drážďanská 106, 400 07 Ústí nad Labem
IČ: 646 76 803
Jednající Mgr.Ivana Radimecká
 
Smluvní strany se dohodly na následující součinnosti:
 
 
I. Účel součinnosti
 
 1. Smluvní strany se ve vzájemné shodě, vedeny vůlí spolupracovat a naplňovat společné cíle, dohodly na založení svazu PROADIS, který je dobrovolným, nezávislým, nevládním, neziskovým a nepolitickým občanským sdružením, resp. svazem občanských sdružení, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, a jehož základním posláním je poskytovat odborné, výzkumem ověřené, kvalitní a efektivní služby prevence rizikového chování a psychosociální pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením  pro osoby ohrožené sociálním vyloučením ve spolupráci s veřejnou správou, odbornou a laickou veřejností.
 
 1. Svaz PROADIS se sídlem v Praze, IČ: 22726641 byl registrován MV ČR dne 15. 8. 2008 pod č.j. V3/1 – 1/72562/08 – R.
  
 1. Dle ustanovení čl. 2 Stanov je řádné členství ve svazu PROADIS podmíněno přistoupením ke Smlouvě o součinnosti, uzavřené mezi jeho členy. Účastníci této Smlouvy, uvedení v jejím záhlaví jako smluvní strany, jsou zakládajícími členy PROADIS.
 
 1. Smluvní strany jsou právnickými osobami, občanskými sdruženími založenými dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
 
II. Způsob provádění součinnosti, prostředky smluvních stran k poskytování součinnosti
 
Smluvní strany se zavazují spolupracovat tak, aby naplnily cíle činnosti svazu PROADIS, jak jsou definovány v čl. 1 Stanov svazu PROADIS.
 1. Smluvní strany se zavazují jednat tak, aby jejich vlastní činnost nekolidovala a nebyla v rozporu se zájmy PROADIS a aby v rámci své vlastní samostatné činnosti propagovaly a upevňovaly dobrou profesionální pověst PROADIS.
 
 1. Smluvní strany realizují součinnost dle této Smlouvy zejména tím, že
  1. se účastní na rozhodování valné hromady PROADIS;
  2. navrhují a volí své zástupce do orgánů PROADIS;
  3. se účastní na realizaci projektových záměrů a praktické činnosti PROADIS;
  4. spolupracují v rámci realizace  aktivit svazu PROADIS;
  5. spojují v rámci PROADIS své profesionální, odborné, technické, administrativní a výzkumné možnosti, kapacity a schopnosti;
  6. aktivně vyhledávají pro PROADIS projektové a výzkumné příležitosti;
  7. přispívají finančními prostředky na činnost PROADIS ve formě a výši odsouhlasené valnou hromadou PROADIS;
  8.  v souladu se svým posláním realizují další aktivity schválené Správní radou PROADIS.
 
 
III. Práva a povinnosti zúčastněných sdružení
 
 1. Smluvní strany mají právo a zároveň povinnost uvádět při své činnosti – tedy i při činnosti, která není činností člena pro svaz PROADIS nebo v rámci činnosti svazu PROADIS – logo a  základní informace o PROADIS na všech svých písemných materiálech, dopisech, listinách, dokumentech a webových stránkách a to vždy společně se svým názvem a logem (pokud logo užívají) a s informací, že smluvní strana je členem PROADIS. Této povinnosti se smluvní strana může jednorázově zprostit za podmínky, že toto předem písemně sdělí svazu PROADIS.
 
 1. Smluvní strany jsou povinny jednat vždy tak, aby chránily dobré jméno, profesionální pověst a zájmy svazu PROADIS, zachovávat etická pravidla a/nebo profesionální standardy které mohou být odsouhlaseny a dále měněny valnou hromadou PROADIS.
 
 1. Smluvní strany jsou oprávněny účastnit se jednání valné hromady PROADIS a hlasovat o všech otázkách, které přísluší rozhodování valné hromady. Za členy se jednání VH účastní jejich statutární nebo zplnomocněný zástupce.
 
 1. Smluvní strany jsou oprávněny volit orgány PROADIS a navrhovat do nich kandidáty, předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům PROADIS a podílet se na praktické činnosti PROADIS.
 
 1. Smluvní strany mají povinnost:
a.         dodržovat Stanovy PROADIS a ustanovení této Smlouvy;
b.         plnit usnesení orgánů PROADIS;
c.                 aktivně hájit zájmy PROADIS a dodržovat vnitřní dohody;
d.                účastnit se jednání orgánů PROADIS a přispívat veškerým svým jednáním  k dosahování cílů PROADIS;
 
 
IV. Platnost a účinnost Smlouvy o součinnosti, změny a přistoupení ke Smlouvě
 
1.              Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu posledního ze zakládajících členů uvedeným v záhlaví Smlouvy, účinnosti pak jejím schválením valnou hromadou PROADIS.
 
2.              Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato Smlouva zaniká:
a) dohodou všech členů PROADIS
b) rozhodnutím valné hromady PROADIS
c) zánikem svazu PROADIS
 
3.              Tato Smlouva o součinnosti byla schválena valnou hromadou PROADIS dne 15.5. 2009. Jakékoli změny či doplnění této Smlouvy lze provést na základě rozhodnutí valné hromady PROADIS o změně nebo doplnění této Smlouvy, přičemž takové rozhodnutí valné hromady se stane nedílnou součástí této Smlouvy. Generální ředitel PROADIS je povinen do 30 dnů od rozhodnutí valné hromady PROADIS o změně nebo doplnění této Smlouvy vypracovat konsolidované znění Smlouvy o součinnosti ve znění takového rozhodnutí valné hromady.
 
4.              Uchazeč o členství v PROADIS je oprávněn přistoupit k této Smlouvě poté, co bude jeho písemná přihláška k členství schválena valnou hromadou PROADIS a poté, co uhradí do pokladny (na účet) PROADIS členský příspěvek v plné výši. Přistoupení ke Smlouvě se děje tak, že uchazeč o členství podepíše písemné prohlášení o přistoupení ke Smlouvě. Toto písemné prohlášení musí obsahovat:
a) jméno občanského sdružení – uchazeče o členství
b) sídlo (adresa), IČ občanského sdružení – uchazeče o členství
c) fyzická osoba oprávněná jednat za uchazeče o členství
d) bezpodmínečný souhlas se všemi podmínkami Smlouvy a prohlášení o přistoupení k ní
e) datum a podpis oprávněné osoby
Písemné přistoupení ke Smlouvě se stává součástí Smlouvy ke dni doručení písemného přistoupení ve dvou originálních výtiscích Generálnímu řediteli PROADIS; Generální ředitel  je povinen vyznačit na písemných přistoupeních datum doručení.
  
5.              Ukončením členství smluvní strany v PROADIS zaniká automaticky i účast takové smluvní strany na této Smlouvě, a to ke dni ukončení jejího členství dle Stanov svazu PROADIS.
 
V. Závěrečná ustanovení
 
1.            Tato smlouva se řídí českým právem.
 
2.            Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou originálech, které zůstávají svazu PROADIS. Každý z účastníků obdrží při podpisu nebo přistoupení ke Smlouvě  její kopii potvrzenou generálním ředitelem PROADIS.
 
3.            Všichni účastníci prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou vůli, že byla uzavřena svobodně, vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz pravdivosti toho, se smluvní strany zavazují připojit k této smlouvě svoje podpisy, ověřené před orgánem k tomu stanoveným.
 
 
 
Mgr. Iva  Radimecká, White Light I., o.s.
 
Mgr., Ing. Jiří Staníček, Laxus, o.s.
 
PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Sdružení SCAN, o.s.
 
DiS. Miroslav Zavadil, Semiramis, o.s.
 
Mgr. Ondřej Počarovský, o.s. Prev-Centrum
 
Michal Němec, Prevent,o.s.,
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 14.4. 2009